New Business Education - Ново образование за бизнис

A+ R A-

About Us

E-mail Print PDF

Our Mission: Tackling the unemployment issue by encouraging and supporting the entrepreneurial sector, provide balanced regional development and convergence of the regions and enrich the society’s knowledge about energy efficiency.

Our Vision: Creating a dynamic civil society, by enforcing activities and influencing policies for economic growth and sustainable development.


The New Business Education (NBE) foundation works on promoting new business and management skills and knowledge for the young generations of entrepreneurs and managers in the Republic of Macedonia. Lead by a young, energetic and skilled group of people, NBE is an activist in tackling everyday social issues in Republic of Macedonia.

NBE’s main focus is on promoting and enhancing the entrepreneurial spirit and identifying SME’s as a major forward economic driver. NBE has successfully participated in numerous projects, and implemented activities concerning local and regional development, as well as energy efficiency and waste management.

Through its everyday growing relations with domestic and foreign partnering NGO organizations, NBE shares knowledge and experiences and aspires to become a leader of changes in the region. In this respect we welcome any collaboration offers from NGO’s for partnering opportunities in one of the NBE programmatic areas.

NBE’s flagship program is the Integrated Business Faculty (IBF), a higher education institution dedicated to promoting excellence and innovation in business teaching in Macedonia. The IBF has 20 academic staff and serves around 600 students each year.

In addition, the NBE runs various educational and operational programs aiming to address some of the most critical challenges facing the Macedonian business community and its society overall. NBE holds a diverse portfolio of clients composed of members from the: public sector, private sector, the NGO sector, and individual clients who are interested in participating in the offered trainings and courses.

The head office of the NBE is in Skopje, Republic of Macedonia.

We invite you to regularly visit our website in the future in order to keep yourself up –to – date with the newest information in the field of interest and  project proposal opportunities.


 

ФОНДАЦИЈА НОВО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА БИЗНИС

 

 

Нашата мисија: Справување со проблемот на невработеноста преку поттикнување и поддржување на претприемништвото, обезбедување на рамномерен регионален развој и приближување на регионите како и збогатување на знаењето на општеството за енергетска ефикасност.

Нашата визија: Креирање на динамично граѓанско општество, преку спроведување на активности и политики кои ќе влијаат и придонесат за економски раст и одржлив развој.

Фондацијата Ново Образование за бизнис (НБЕ) работи на промовирање на нови бизнис, менаџмент вештини и знаења за младите генерации на претприемачи и менаџери во Република Македонија. Предводени од една млада, енергичена и вешта група на луѓе, НБЕ е активист во борбата против секојдневните социјални проблеми во Република Македонија.

Фондацијата Ново Образование за бизнис (НБЕ) главно е фокусирана на промоција и надоградување на претприемачкиот дух и идентификување на мали и средни претпријатија како главен економски двигател во државата. Фондацијата Ново Образование за бизнис успешно учествувала во  реализирање на повеќе проекти и инплементирање на голем број активности во насока на локален и регионален развој, енергетска ефикасност и управување со отпад.

Преку секојдневната соработка и воспоставување на нови односи и партнерства со голем број на домашни и странски НВО, НБЕ постојано споделува нови искуства и знаења и се стреми да  стане лидер кој ќе придонесе за промени во регионот. Во таа насока Фондацијата Ново Образование за бизнис ја поздравува и охрабрува секоја понуда за соработка од НВО за креирање на партнерство во една од програмските активности на НБЕ.

Како главен проект на Фондацијата Ново Образование за бизнис може да се истакне Факултетот за бизнис економија (ФБЕ), високообразовна институција посветена на промовирање совршеност и иновација во бизнис образованието и економијата во Македонија. ФБЕ има академскиот кадар од 20 луѓе и служи околу 600 студенти секоја година.

Покрај тоа НБЕ работи на различни образовни и оперативни програми чиа цел е да се решат некои од најпознатите критични предизвици со кои се соочува Македонската бизнис заедница и нејзиното општество во целина. НБЕ располага со богато портфолио на клиенти, составено од членови на: јавниот сектор, приватниот сектор, невладиниот сектор и индивидуалните клиенти кои се заинтересирани за учество во понудените обуки и курсеви.

Седиштето на Фондацијата Ново Образование за бизнис е во Скопје, Република Македонија.

Ве покануваме редовно да го посетувате нашиот веб сајт во иднина со цел да бидете во тек со најновите информации во областа на вашето поле на интерес и понудените предлог проект можности.